Loading
Chào mừng bạn đến với cuộc thi : "Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác Lênin và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - "Ngọn đuốc tiên phong" lần thứ VI"

Ngọn đuốc tiên phong

Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác Lênin và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 1 : Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “ Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác nhất mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ… Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy đề nghị mở một chiến dịch chống nạn mù chữ”. Phiên họp đó diễn ra lúc nào?

Câu 2 : Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

Câu 3 : Cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp thực hiện trong giai đoạn nào trước đổi mới gây ra những tác hại sau đây. Tác hại nào lớn nhất?

Câu 4 : Chọn cụm từ đúng điền vào dấu.... : Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc ... của V.I. Lênin.

Câu 5 : Việt Nam bắt đầu thực hiện các cam kết khi gia nhập Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) vào năm nào?

Câu 6 : Lý do quân Anh vào nước ta

Câu 7 : Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về cách mạng Việt Nam được tính từ

Câu 8 : Đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham dự Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng đầu năm 1930?

Câu 9 : Nhân dân ta phải tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương vì những lý do nào dưới đây?

Câu 10 : Chính sách thuộc địa của Pháp ở cả Việt Nam và Đông Dương

Câu 11 : Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Cơ sở nào hình thành quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH?

Câu 12 : Đặc điểm nổi bật của tình hình thế giới hiện nay là gì?

Câu 13 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi : Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi cần phải:

Câu 14 : Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của:

Câu 15 : Câu “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng dân tộc, cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của Chủ nghĩa Cộng sản và cách mạng Thế giới” là của ai?

Câu 16 : Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, hiện đại hóa ở nước ta được đề ra ở Đại hội nào của Đảng?

Câu 17 : Theo HCM độc lập tự do là ?

Câu 18 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

Câu 19 : Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định chớp cách mạng Việt Nam tính từ:

Câu 20 : Chọn đáp án trả lời đúng nhất:

Câu 21 : Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển là gì?

Câu 22 : Quan điểm xây dựng một nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa còn có tính dân tộc được Hồ Chí Minh nêu ra vào thời gian nào?

Câu 23 : Theo Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?

Câu 24 : Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh nhiệm vụ hàng đầu trên hết trước hết của cách mạng Việt Nam là:

Câu 25 : Thuật ngữ “ tư tưởng Hồ Chí Minh” được dùng theo nghĩa nào?

Câu 26 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tại một Hội nghị trung ương, Đảng ta khẳng định: Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc phải đặt lên trên hết, trước hết. Đó là khẳng định của Hội nghị nào của Đảng?

Câu 27 : Quốc tế cộng sản được thành lập vào:

Câu 28 : Chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh của Đảng năm 1941 là?

Câu 29 : Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Câu 30 : Để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động, theo Hồ Chí Minh cần phải:

Câu 31 : Các câu nói dưới đây, câu nói nào là của Hồ Chí Minh?

Câu 32 : Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai chủ trì ?

Câu 33 : Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào?

Câu 34 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đặt chân lên đất Pháp tại địa danh nào?

Câu 35 : Muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, Theo Hồ Chí Minh cần phải chống:

Câu 36 : Trong định nghĩa về vật chất của mình, V.I.Lê nin cho thuộc tính chung nhất của vật chất là:

Câu 37 : Giải phóng dân tộc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, xét về thực chất là:

Câu 38 : Hồ Chí Minh nói câu “ Không có gì quý hơn độc lập tự do” vào thời gian nào?

Câu 39 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?

Câu 40 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúclịch sử vào thời gian nào?

Câu 41 : "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi.” Câu nói đó đựơc Nguyễn ái Quốc viết  trong tác phẩm

Câu 42 : Theo C.Mác con người phải chứng minh chân lý trong:

Câu 43 : Khẩu hiệu “ Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của ai?

Câu 44 : Trên cơ sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi để thực hiện phương châm:

Câu 45 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?

Câu 46 : Khẩu hiệu nào của Đảng có tác dụng động viên được hàng triệu quần chúng nhân dân lên trận tuyến cách mạng?

Câu 47 : Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh( Quảng Châu)?

Câu 48 : Trong những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền dề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh?

Câu 49 : Điểm hạn chế của Đại hội I (3/1935) là?

Câu 50 : Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Thông tin cá nhân