Loading
Chào mừng bạn đến với cuộc thi : "Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác Lênin và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - "Ngọn đuốc tiên phong" lần thứ VI"

Ngọn đuốc tiên phong

Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác Lênin và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 1 : Chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh của Đảng năm 1941 là?

Câu 2 : Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu?

Câu 3 : Tiêu chuẩn của chân lý là do:

Câu 4 : Để đi lên chủ nghĩa xã hội, theo HCM nước ta phải trải qua:

Câu 5 : Những thuận lợi căn bản của đất nước sau cách mạng tháng Tám - 1945

Câu 6 : Trong những đặc điểm chủ yếu sau đây của kinh tế thị trường, đặc điểm nào trái với chủ trương “Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh áp đặt từ trên xuống”?

Câu 7 : Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu?

Câu 8 : Điểm nào sau đây chỉ rõ điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930?

Câu 9 : Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nghị: mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.Câu nói trên thuộc lĩnh vực văn hoá gì:

Câu 10 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa..., song nhân dân Việt Nam quyết không sợ? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Câu nói đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

Câu 11 : Nguyên nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân quan trọng đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

Câu 12 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vào Đảng xã hội Pháp năm nào?

Câu 13 : Điều kiện nào sau đây tạo ra khả năng đấu tranh công khai, hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936-1939?

Câu 14 : Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống [……] theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem [……] để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

Câu 15 : "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta". Câu nói trên ở tro

Câu 16 : Chọn đáp án trả lời đúng nhất:

Câu 17 : Theo HCM đặt điểm cơ bản nhất của nước ta trong thời kỳ quá độ là:

Câu 18 : Tác phẩm Đường kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào?

Câu 19 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Từ năm 1920 đến năm 1945, Hồ Chí Minh bị địch bắt và giam giữ mấy lần?

Câu 20 : Chọn đáp án trả lời đúng nhất:

Câu 21 : Điều khẳng định nào sau đây là đúng về mối quan hệ giữa lý luận và kinh nghiệm:

Câu 22 : Phương châm khởi nghĩa của cách mạng tháng 8/1945 là?

Câu 23 : Lực lượng cách mạng đông đảo được hình thành sau phong trào 1930 – 1931 là?

Câu 24 : Ngày nào được Đại hội đại biểu toàn quốc quốc lần thứ III của Đảng quyết định lấy làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng?

Câu 25 : V.I.Lê nin khẳng định: Chủ nghĩa Mác dựa vào… chứ không phải dựa vào…để vạch ra đường lối chính trị của mình:

Câu 26 : Hiến pháp 1980 được thông qua tại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa mấy?

Câu 27 : Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy. … mà tự giải phóng cho ta.”

Câu 28 : Giai cấp nào không có hệ tư tưởng riêng?

Câu 29 : Luận điểm nào sau đây là sai? Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ:

Câu 30 : Hồ Chí Minh nói: “ Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào?

Câu 31 : Unesco ra nghị quyết công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hoá kiệt xuất vào năm nào?

Câu 32 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Tại một Hội nghị trung ương, Đảng ta khẳng định: Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc phải đặt lên trên hết, trước hết. Đó là khẳng định của Hội nghị nào của Đảng?

Câu 33 : Hội nghị Trung ương lần thứ mấy của Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất?

Câu 34 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lậpvào năm nào?

Câu 35 : Phong trào đình công, bãi công của công nhân những năm 1926-1929 thuộc khuynh hướng nào trong các khuynh hướng sau?

Câu 36 : Chỉ thị “Kháng chiến – Kiến quốc” ngày 25/11/1946 của BCH đã xác định tính chất của cách mạnh Đông Dương là?

Câu 37 : Các câu nói dưới đây, câu nói nào là của Hồ Chí Minh?

Câu 38 : Chọn đáp án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:

Câu 39 : Theo tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa có quan hệ thế nào với chính trị?

Câu 40 : Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu?

Câu 41 : Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp văn hóa phương Đông. Cụ thể là:

Câu 42 : Hoạt động thực tiễn khác với hoạt động nhận thức vì:

Câu 43 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào, tại đâu?

Câu 44 : Chính sách thuộc địa của Pháp ở cả Việt Nam và Đông Dương

Câu 45 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc của Người  là gì?

Câu 46 : "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi.” Câu nói đó đựơc Nguyễn ái Quốc viết  trong tác phẩm

Câu 47 : Chọn đáp án trả lời đúng cho câu hỏi: Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam là:

Câu 48 : Chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi: Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, nền kinh tế XHCN là nền kinh tế như thế nào?

Câu 49 : Hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh trong những năm 1936 – 1939 là?

Câu 50 : Mục đích của Tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Thông tin cá nhân